Somrarna 95 och 96 lades asfaltbeläggning med Grikol ute på Djurgården, ett av Stockholms innerstads rekreationsområden med lite trafik till största delen bestående av busstrafik. Här har man fått kompletteringssanda på grund av den låga trafikmängden som inte nött fram tillräckligt med Grikol ur Bitumen.
Hösten 95 lades en 1000m lång provsträcka på Löttingevägen i Täby, ca 2mil norr om Stockholm. Den provsträckan har noggrant följts upp av Vägverkets personal som har en vägstation alldeles intill provsträckan, se presentationen här nedan samt tabeller med uppföljningsdata. Provsträckan är lagd med HABS 12 (6.6 vikt% Bitumen85).

I Sverige har det totalt blivit lagt nio provsträckor med Grikol varav åtta legat runt Stockholm samt en i södra delen av Sverige. Sträckorna har en sammanlagd längd på 10 km körfält. Till provsträckorna har det levererat ca 200 ton Grikol.

Erfarenheter från Djurgårdsvägen och Löttingevägen tyder på att Grikolasfalten är mer känslig för att blandningen är den rätta och att utläggningen sker under goda förhållanden för att få bra kvalitet på slitlagret.*(läs mer längst ned på denna sida)
Saltmängden som frigörs från Grikolpreparerad asfalt är direkt proportionerlig till nötning av vägen. Vid en trafikmängd på 1000 fordon per dygn och med en dubbfrekvens på 35% erhålls ett saltutsläpp från vägen på ca 4,4g/m²(år), en kraftig reducering av de årliga saltmängder som är brukliga för halkbekämpning.
Vägverkets vägstation vid Löttingevägen i Täby har ansvar för vinterunderhåll på 35 mil allmän väg. En del gäller Europavägarna E18 och E4. Fyra personer, funktionsledare, skötte underhållet med hjälp av 27 fordonsenheter.
Provsträckan lades hösten 95 och omdömet är att det har fungerar bra. Man har i stort bara behövt göra några åtgärder om snönederbörden varit mer än 2 cm. Därigenom är behovet av underhåll reducerat med 70% (se uppföljningsdatablad)

Den äldsta provsträckan lades hösten 1993 - Kvarnbacksvägen vid Bromma i nordvästra Stockholm. Provsträckan var 400m lång och slitlagret var av HABS16 (6,3 vikt% Bitumen). Sträckan har varit osaltad i fyra vintersäsonger och uppvisar samma goda vägegenskaper som de omkringliggande saltade sträckorna. Vid låga temperaturer (strax under -5 °C) uppvisar den även något bättre egenskaper.
På vägavsnittet åker ca 17.000 fordon per dygn. Provsträckan har inte uppvisat någon onormal nötning under de här åren.

Kvarnbacksvägen
Kvarnbacksvägen
Djurgårdsvägen
Djurgårdsvägen
Löttingevägen
Löttingevägen
Löttingevägen
På Bälstavägen, direkt väster om Bromma flygplats, lades en kilometer -lång prov vägsträcka med Grikol hösten 96. Erfarenheterna av avisning och förbättrade friktionsegenskaper har varit goda de gångna vintersäsongerna. Beläggningen har inte uppvisat någon onormal nötning eller sönderfall, ytstrukturen har till dags dato sett bra ut . Beläggningen är densamma som på Löttingevägen- HABS 12 med Bitumen85.
Bälstavägen
Bälstavägen
På Hägerstensvägen, Södra delen av Stockholm vid Centrala Aspudden, lades säsongen 1996 ut ca 10.000 m² Habs16 med 100 kg/m² och 3% Grikol inblandning.
VBB har gjort mätningar på saltutsläpp men inte fått något entydigt resultat. Man har dock konstaterat att Grikol till största delen består av NaCl (se Grikols beståndsdelar nedan).
Man har under gångna vintrar gjort bedömningen att beläggningen har en god avisande effekt och att ingen onormal nötning eller försämrad hållbarhet kan märkas på ytbeläggningen.

Grikol består av 80% NaCl och 10% CaCl2 samt 10% Siakor.
Siakor är en Kiselorganisk förening som har en vattenavisande effekt och fryspunktnedsättande egenskap. Beläggning med Grikol har en fryspunkt på ca –6° C. Siakor minskar även korrosionåverkan genom att binda friställda klorider från Grikolen. Grikol finns även i en speciell blandning för broar och andra överfarter. Denna blandning innehåller extra korrosionsmotverkande medel för att erhålla goda förhållanden för rostkänsliga fundament.

Grikol har tagits fram av ryska vägforskningsinstitutet ROSDORNII under 1980-talet och finns i dag i en alltmer ökande omfattning på ryska vägar. Från och med 2002 godkänner den ryska motsvarigheten till Vägverkat användning av Grikol. Från och med 2005 används Grikol även i Ukraina. Det har också lagts provsträckor i Finland, Spanien och Island.

*Efter flera års erfarenhet av Grikol i Sverige kan man konstatera att Grikol har en avisande effekt och, i de allra flesta fall, inte har någon försämrad inverkan på beläggningens hållfasthet. För två provsträckor finns det dock vissa frågetecken om det eventuellt skulle vara Grikol som är orsak till ett onormalt sönderfall av beläggningen.

Utvecklare och tillverkare av Grikol "NPO Rosdornii" hävdar emellertid att Grikol inte har någon negativ inverkan på asfaltens hållbarhet. Trovärdigheten i detta påstående stärks av att man har lagt mer än 2 miljoner kvadratmeter Grikol blandad asfalt i Ryssland utan något som helst tecken på onormalt sönderfall.

Upplevda problem kan därför lika gärna ha sitt ursprung i bristande beständighet hos asfaltbeläggningen vilket är ett stort och återkommande problem i Norden. Läs: Beständighet hos beläggningar - State of the art.

Hägerstensvägen
Hägerstensvägen
Ett problem med Grikolbeläggningar i Stockholm Stad är att det är Stockholm Gatu och Fastighetskontor som har kostnaderna och ansvaret för vägbeläggningarna medans statsdelsnämnderna har ansvaret och kostnaderna för vinterunderhållet, för de flesta av Stockholms gator. Varför en inbesparade vinterunderhållskostnad inte direkt kompenserar en förhöjd kostnad på vägbeläggningarna. (Grikolinblandning kostar ungefär 25% mer än en normal asfaltblandning men detta kompenseras redan första året).

Efter mer än 2 miljoner kvadratmeter lagd Grikol -asfalt visar erfarenheter från Ryssland att tunna, grova beläggningar med "slamasfalt" (s.k. slurry-seal) och "skelettasfalt" (3-4 års livslängd) är den mest effektiva typen. Denna typ av Grikol -beläggning har en god anti –is effekt under hela sträckans livslängden. Vanlig traditionell 5-6 cm tjock asfalt som återställs (till exempel genom "chip-seal") vart 2-4 år, beroende på trafik intensitet, förlorar sin anti –is effekt i denna process. Tunna lager med Grikol är mest kostnadseffektivt och förutom att dessa lager har en god av -isande effekt så fungerar dom även som ett övre skyddslager.
Erfarenheter visar att dessa lager inte bara är effektiva på motorvägar utan även på broar och andra överfarter, på vilka vinter halkan uppstår tidigare än på övriga vägar.

Alla Grikol beläggningar som har lagts i Ryssland har haft en god hållfasthet och inte visat på något onormalt sönderfall.

Fältmässiga resultat

De provsträckor som lagts i Sverige har dokumenterats i huvudsak med subjektiva bedömningar. Den sträcka som är bäst dokumentrad är Löttingevägen i Täby (läs längre ned).

Då det gäller utlandet vet vi att det funnits provsträckor i Finland, Island, Spanien och förstås i Ryssland. Förutom från Ryssland har vi erhållit dokumentation från Spanien. Från och med 2002 godkänner den ryska motsvarigheten till Vägverkat användning av Grikol. Från och med 2005 används Grikol även i Ukraina där man använder sig av "macro-seal technology" från Akzo-Nobel.